Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-04-24
USD 3,6895 -1,27%
EUR 4,0161 +0,21%
CHF 3,8732 +0,20%
GBP 5,5876 -0,31%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Przetarg, data publikacji 2014-02-06, miasto Trzcińsko-Zdrój
Data publikacji: 2014-02-06
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komuna
Lokalizacja: Trzcińsko-Zdrój
(zachodniopomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ..


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyposażenie nieruchomości w worki służące do zbierania selektywnych odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na obszarze Gminy Trzcińsko-Zdrój. Przedmiot umowy ma być realizowany z zachowaniem harmonogramu i sposobu określonego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój - Uchwała nr XXIII/256/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26.04.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, oraz pozostałych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przybliżona liczba mieszkańców, która powinna być objęta systemem to 5850 osób. (wg danych Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jest to aktualna ilość osób objęta wywozem odpadów komunalnych). Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy podane w liczbach orientacyjnych: - łącznie około 1200 Mg/rok, w tym około 30% odpadów jest zbierana selektywnie. Ilość wytworzonych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój odpadów komunalnych nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi 1200 Mg/rok. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Wykonawca winien obliczyć cenę w oparciu o wszystkie dostępne informacje oraz sprawdzić charakterystykę terenową, gęstość zabudowy, odległości pomiędzy miejscowościami na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Wykonawca będzie prowadził ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do końca miesiąca następującego po kwartale, kwartalne sprawozdania dotyczące:informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: przekazanych do składowania na składowisko odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania, liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana np. karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia w szczególności: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), wyposażenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w worki do gromadzenia odpadów komunalnych (zebranych w sposób selektywny); Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów, 90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 Usługi transportu odpadów, 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieciW przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie, jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może stosować rozwiązania równoważne o co najmniej takich samych parametrach. W przypadku korzystania z rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych:odbiór zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach,odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obejmujących:szkło i odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, papier i tektura, (czasopisma, gazety, itp.)tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;odpady ulegające biodegradacji.odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,odbiór przeterminowanych leków i opakowania po lekach, odbiór chemikaliów i opakowań po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;odbiór zużytych baterii i akumulatorów,odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;odbiór wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek; odbiór zużytych opon;odbiór naturalnych choinek, z zastrzeżeniem, że ich odbiór realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2015r., przy czym realizując odbiór i zagospodarowanie z nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa powyżej podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania:zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023, przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku,selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania - odpad o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. prowadzenie PSZOK dla gromadzenia odpadów określonych w pkt 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10. Zamawiający zawrze z wyłonionym wykonawcą umowę bezpłatnego użyczenia terenu dla prowadzenia PSZOK na czas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni mieszkańcom dostęp do PSZOK w dniach: wtorek w godz. 12-17 i piątek w godz. 10-16. Wykonawca dokonuje zagospodarowania odpadów gromadzonych w PSZOK we własnym zakresie w sposób zgodny z wymaganiami prawa. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne oraz zezwolenia na zbieranie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) adres: działka ewidencyjna nr 22/2 obręb Rosnówek, gmina Trzcińsko-Zdrój Wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3, 4, oraz zapisami niniejszego rozdziału.Wykonawca wyposażać będzie wskazane przez Zamawiającego nieruchomości w określone przez Zamawiającego worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny zgodnie z następującymi rodzajami i minimalną pojemnością: tereny zabudowy jednorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne - worki o pojemności 60 l lub 120 l na każdą frakcję odpadów zgodnie z pkt 6. Worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być trwale opatrzone nazwą lub znakiem graficznym frakcji, dla której są przeznaczone. Worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą być wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji, Worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać kolorystykę:NIEBIESKI - papier, tektura, czasopisma, gazety oraz opakowania papierowe itp.ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji,ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetrapak oraz metal;Realizacja przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności przez: cykliczny odbiór z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie w pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem poniższegoodbiór odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach typu siatka, dzwon itp. z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie pojemników. Ilość pojemników 96 szt. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości pojemników w trakcie trwania zamówienia.odbiór i zagospodarowanie w okresach od 2015.01.01 do 2015.02.28 wystawionych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości naturalnych choinek;odbiór i zagospodarowanie wystawionych na terenie nieruchomości, w jej bezpośrednim sąsiedztwie lub w punktach zbiorczych wg uzgodnień z właścicielem nieruchomości a Wykonawcą, odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością jeden raz na pół roku.uporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników lub worków w trakcie realizacji usługi odbioru,transport odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnychtransport odpadów zebranych selektywnie, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, celem ich zagospodarowania dostarczanie właścicielom nieruchomości zamieszkałym oraz właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, worków przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów, stałe informowanie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach naruszenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój lub uchwał w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: gromadzenia odpadów komunalnych określonych poza pojemnikami i workami do selektywnego sposobu gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości. gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów; dokumentowanie nieprawidłowości, o których mowa w pkt 9, poprzez wykonywanie zdjęć lub zapis wideo, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości i identyfikację miejsca, daty oraz właściciela nieruchomości, przekazywanie jeden raz w tygodniu dziennych raportów za pośrednictwem poczty elektronicznej o stwierdzonych przez Wykonawcę nieprawidłowościach, zawierających: unikalny nr raportu,dane kontaktowe sporządzającego raport,datę sporządzenia raportu, identyfikator punktu wywozowego,datę i godzinę stwierdzenia nieprawidłowości,opis stwierdzonej nieprawidłowości,sposób postępowania z odpadami, których gromadzenie zostało zakwestionowane,opis sposób udokumentowania nieprawidłowości,liczbę załączników do raportu.W okresie realizacji niniejszego Zamówienia wykonawca jest zobowiązany do:zapewnienia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów zgodnie z Rozporządzeniem dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów,przy czym w przypadku nieosiągnięcia poziomów o których mowa w lit a) lub b) Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów przy czym obowiązek ten obciąża Wykonawcę również w przypadku gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy.Zamawiający przed zawarciem umowy dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz punktów wywozowych objętych przedmiotem zamówienia i ich adresy oraz dane dotyczące sposobu gromadzenia odpadów zmieszanych lub zbieranych selektywnie oraz ilości mieszkańców danej nieruchomości zamieszkałej w terminie do siedmiu dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.W przypadku zmiany danych ujętych w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy informację o zmianie ww. danych. zęstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości:nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe z zastrzeżeniem pkt 4.2nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe:zabudowa mieszkaniowa w Trzcińsku- Zdroju, ulica Cmentarnej 15a, b, c i 15zabudowa mieszkaniowa w Trzcińsku- Zdroju, ulica Ceglana 5, 9a, b, c i 11a, bzabudowa mieszkaniowa w Trzcińsku- Zdroju, ulica Dworcowa 4, 6, 8, 10zabudowa mieszkaniowa w Trzcińsku- Zdroju, ulica Sienkiewicza 46a, b ,c, dzabudowa mieszkaniowa w Stołecznej 43, 44, 55 i 56a, b, cSzkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju Przedszkole Miejskie w Trzcińsku- ZdrojuGimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku- Zdroju Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie- Trzcińsko- Zdrój- InternatGimnazjum Publiczne w GóralicachSzkoła Podstawowa w GogolicachSzkoła Podstawowa w Stołecznej Ognisko Przedszkolne w Piaseczniecmentarze;drogi publiczne;plaże miejskie nad jeziorem Strzeszowskim - I i II plażaCzęstotliwość odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych rodzajów nieruchomościRodzaj odpadów OkresNieruchomości określone w 4.1 Nieruchomości określone w 4.2 Nieruchomości określone w 4.3 Nieruchomości określone w pkt. 4.4 Nieruchomości określone w pkt. 4.5 Zmieszane przez cały rok jeden raz na dwa tygodnie jeden raz w tygodniu jeden raz na dwa tygodnie jeden raz na dwa tygodnie nie dotyczy Zmieszane 25 października - 10 listopada nie dotyczy nie dotyczy jeden raz w tygodniu nie dotyczy nie dotyczy Zmieszane 1 maja - 10 września nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy jeden raz w tygodniu szkło i odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego przez cały rok jeden raz na dwa tygodnie jeden raz na dwa tygodnie jeden raz na dwa tygodnie nie dotyczy nie dotyczy tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal przez cały rok jeden raz na dwa tygodnie jeden raz na dwa tygodnie jeden raz na dwa tygodnie nie dotyczy nie dotyczy papier i tektura, (czasopisma, gazety, itp.) Przez cały rok jeden raz na dwa tygodnie jeden raz na dwa tygodnie jeden raz na dwa tygodnie nie dotyczy nie dotyczy odpady ulegające biodegradacji Przez cały rok jeden raz na dwa tygodnie jeden raz na dwa tygodnie jeden raz na dwa tygodnie nie dotyczy nie dotyczy naturalne choinki 1.I - 28.II.2015. jeden raz w tygodniu jeden raz w tygodniu nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i opakowania po lekach, chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.; zużyte baterie i akumulatory, wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony przez cały rok jeden raz na pół roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym jeden raz na pół roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy. Na miesiąc przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania na zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w związku z okresowym wzrostem ilości wytwarzanych w tym czasie odpadów. Wykonawca, zobowiązany jest wprowadzić wyżej wskazane zmiany do harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, nie później niż w okresie tygodnia poprzedzającego zwiększoną częstotliwość odbierania odpadów.Każdorazowa zmiana częstotliwości wywozu odpadów wymaga aktualizacji harmonogramu i akceptacji Zamawiającego.Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady w każdej ilości zgromadzonej przez właściciela nieruchomości.W przypadku, w którym właściciel nieruchomości, który złożył deklaracjęo selektywnym sposobie gromadzenia odpadów, a odpady na terenie nieruchomości nie są gromadzone w sposób selektywny, Wykonawca odbierać będzie wszystkie odpady z nieruchomości jako zmieszane i zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Przed zabraniem odpadów wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną, która potwierdza zastrzeżenia Wykonawcy w zakresie nieprawidłowego prowadzenia zbiórki w sposób selektywny. Powiadamianie, o którym mowa powyżej, Wykonawca realizuje w sposób określony wyżej w ust. 1 pkt 9 niniejszego rozdziału. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.Sposób potwierdzania realizacji usługi.W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem oraz w związku z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany jest do:przechowywania dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz udostępnianie Zamawiającemu na każde jego żądanie,bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w ramach realizacji umowy, zgodnie z przepisami prawa,sporządzania i przekazywanie Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej miesięcznych sprawozdań zawierających informacje o:masie poszczególnych rodzajów odebranych w ramach realizacji umowy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;, masie odebranych w ramach realizacji umowy odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny,osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła liczbie nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne w ramach realizacji umowy;wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój.Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:Wykonawca zobowiązany jest:przyjmować do PSZOK następujące frakcje odpadów:meble i inne odpady wielkogabarytowe,gruz budowlany;przeterminowane leki i opakowania po lekach;chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady biodegradowalne; wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;zużyte opony.Wykonawca w całym okresie realizacji zamówienia zobowiązany jest: posiadać wyposażenie, urządzenia i pojazdy umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażyć pojazdy służące do realizacji zamówienia w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwia trwałe monitorowanie tras - zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację tych danych;trwale, czytelnie oznakować pojazdy służące do realizacji zamówienia poprzez umieszczenie w widocznym miejscu nazwy firmy oraz danych teleadresowych Wykonawcy. zapewnić aby pojazdy służące do realizacji zamówienia spełniały wymagania techniczne oraz posiadały wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz 122) utrzymać określony w obowiązujących przepisach stan techniczny wyposażenia bazy transportowo magazynowej...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-2, 34.92.84.80-6.
zamów pełny dostęp


Zamów dostęp do informacji przetargowych i ciesz się pełną funkcjonalnością.
Ok. 3.000 nowych informacji przetargowych każdego dnia to doskonałe źródło zleceń dla Twojej firmy. Sprawdź nas i zobacz możliwości.


Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.